ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13 ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 33/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ, Ν.ΚΟΣΜΟΥ, Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ, ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
∆ΑΦΝΗΣ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1 ΗΣ Υ. ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 33141625-7 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ (26.210€) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α Ή ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (32.500€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF ΩΘ6Δ469Η26-57Φ