ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.400 ΤΟΝΕΡ PANTUM LASER P2500W

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 27A/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.400 ΤΟΝΕΡ PANTUM LASER P2500W ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΦΥ – ΚΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (69.440,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Διαύγεια PDF 6ΚΧΣ469Η26-Υ3Ι