Προμήθεια ψηφιακών ακτινολογικών συγκροτημάτων_ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Διαγωνισμός άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια εφτά (7) ψηφιακών ακτινολογικών συγκροτημάτων CPV 33111000-1, για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (με χρήση κοστολόγησης κύκλου ζωής), εκτιμώμενης αξίας εφτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαύγεια 6ΝΜ2469Η26-ΔΗΕ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διαγωνισμού Ακτινολογικών