∆ιαγωνισµός για την προµήθεια δύο (2) συστηµάτων υπερηχοτοµογραφίας γενικής χρήσης και πέντε (5) συστηµάτων υπερηχοτοµογραφίας καρδιολογικής χρήσης_ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

∆ιαγωνισµός άνω των ορίων µε ανοικτή διαδικασία για την προµήθεια δύο (2) συστηµάτων
υπερηχοτοµογραφίας γενικής χρήσης και πέντε (5) συστηµάτων υπερηχοτοµογραφίας
καρδιολογικής χρήσης

Διαύγεια PDF ΨΠΖΡ469Η26-Υ2Κ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διαγωνισμού Υπερηχοτομογράφων