ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 104 /2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «ΚΗΜΔΗΣ για τη Προμήθεια τροχήλατου προβολέα για τις ανάγκες του ΚΥ Μαρκοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια τροχήλατου προβολέα για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Καθαρή προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Δύο χιλιάδων Δέκα Έξι ευρώ και Δέκα Τριών λεπτών (2.016,13€) χωρίς το Φ.Π.Α 24%, συν Τετρακόσια Ογδόντα Τρία λεπτά και Ογδόντα Επτά λεπτά (483,87€) ΦΠΑ 24% ,τελική συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Δύο χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF Ψ1ΟΟ469Η26-ΛΩΤ