ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 95 /2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «ΚΗΜΔΗΣ Για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Ακτινοφυσικού Ιατρικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την ανάδειξη «αναδόχου υπηρεσιών ακτινοφυσικού ιατρικής για τα ακτινολογικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας και μονάδων υγείας ΠΕΔΥ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), από τη στιγμή που η προσφορά πληρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Εννιά χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα ευρώ (29.760€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %

Διαύγεια PDF 6ΖΝΡ469Η26-ΝΟΤ