Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Αιμοδοσίας, Μαγειρείων και Λοιπών Χώρων Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ”

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Αιμοδοσίας, Μαγειρείων και Λοιπών Χώρων Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ”.

Διακήρυξη
Διαύγεια PDF 6ΧΧΝ46ΜΩΝ1-ΞΤΠ