Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ