Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Υπεύθυνου/ης Συντονισμού Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών και αντίστοιχου/ης Αναπληρωτή/τριας προσωρινών πινάκων εκλογέων

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ