ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 16A/2023 – Για Μειοδοτική Δημοπρασία  Μίσθωσης Ακινήτου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Μειοδοτική Δημοπρασία  Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Φυσικοθεραπευτηρίου Δάφνης αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Α) η καταλληλότητα του κτιρίου και Β) η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Μηνιαίο Μίσθωμα : 1.100,00€
Ετήσια Μισθώματα: 13.200,00€
Για Εννέα (9) Έτη : 118.800,00€

Διαύγεια PDF 6Ω4Θ469Η26-5ΣΞ