ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 19A/2023 – Για Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Μειοδοτική Δημοπρασία  Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Τ.Ι. Ν. Ηρακλείου αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Α) η καταλληλότητα του κτιρίου και Β) η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Μηνιαίο Μίσθωμα : 3.200,00€
Ετήσια Μισθώματα: 38.400,00€
Για Εννέα (9) Έτη : 345.600,00€

Διαύγεια PDF 6ΧΔ5469Η26-ΕΙΒ