ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ – για τις Εργασίες / Υπηρεσίες επισκευής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για τις Εργασίες / Υπηρεσίες επισκευής των φθορών του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών ,από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί .

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Επτά χιλιάδες Επτακόσια Πενήντα Ένα ευρώ και
Σαράντα Τρία λεπτά (7.751,43€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %.

Διαύγεια PDF 9Π3Ρ469Η26-ΨΚΘ