ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ – για Προμήθεια ηχοβόλου κεφαλής Linear

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Προμήθεια ηχοβόλου κεφαλής Linear για τον υπερηχοτομογράφο Esaote My Lab 50x Vision του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τρεις χιλιάδες Τριακόσια Σαράντα Οκτώ ευρώ (3.348€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % .

Διαύγεια PDF 9ΞΣΗ469Η26-ΟΕΜ