ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – για Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ 6μηνης κάλυψης για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Έξι χιλιάδες Ενενήντα ευρώ και Εβδομήντα Έξι λεπτά (6.090,76€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24% .

Διαύγεια PDF ΨΑ71469Η26-ΜΤΨ