ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ– Καθαριότητα Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για υπηρεσίες Kαθαριότητας των ΚΥ Βύρωνα, ΚΥ Αθήνας & ΚΥ Κεραμεικού και των Εμβολ/κών τους κέντρων και στα Εμβολιαστικά κέντρα των ΚΥ Κορωπίου, ΤΙ Μεταμόρφωσης, ΚΥ Αγ. Στεφάνου, ΚΥ Γαλατσίου και ΚΥ Δάφνης-αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής για Ιούνιο – Ιούλιο & Αύγουστο 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
35.636,76€ συμπ/νου ΦΠΑ (24%)

Διαύγεια PDF 6Λ76469Η26-ΑΔΕ