ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ– Καθαριότητα Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος αποκλειστικά προς ΚΟΙΣΠΕ για καθαριότητα 6 ΤΟΜΥ – αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – Ιούνιος, Ιούλιος & Αύγουστος 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
13.697,34€ συμπ/νου ΦΠΑ

Διαύγεια PDF ΨΗΒΛ469Η26-Δ1Σ