ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ– Καθαριότητα Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαριότητα ΚΥ Καλυβίων και ΚΥ Ηλιούπολης και των Εμβολ/κών τους Κέντρων και στα ΤΙ Αλίμου, ΤΙ Γλ. Νερών και ΤΙ Παιανίας– Ιούνιος, Ιούλιος & Αύγουστος 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:

35.640,96€ συμπ/νου ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 9Η6Ι469Η26-Ψ3Ω