ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ– Καθαριότητα Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για υπηρεσίες Kαθαριότητας των ΚΥ Γλυφάδας & ΚΥ Καλλιθέας και των Εμβολ/κών τους κέντρων και στα ΤΙ Αργυρούπολης , ΤΙ Ταύρου και ΚΥ Μαρκοπούλου-αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής για Ιούνιο – Ιούλιο & Αύγουστο 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
35.008,86€ συμπ/νου ΦΠΑ (24%)

Διαύγεια PDF 95ΚΩ469Η26-95Φ