ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ– Καθαριότητα Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαριότητα Εμβολ/κών Κέντρων των  ΚΥ Ν. Κόσμου, ΚΥ Ν. Φιλαδέλφειας, ΚΥ Παγκρατίου, ΚΕΦΟΚ Λένορμαν, ΤΙ Βριλησσίων, ΤΙ Ηρακλείου, ΤΙ Π. Φαλήρου & ΤΙ Υμηττού – Ιούνιος, Ιούλιος & Αύγουστος 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
15.568,55€ συμπ/νου ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 6ΚΙΑ469Η26-ΦΘΖ