ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ– Καθαριότητα Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαριότητα ΚΥ Αγ. Παρασκευής, ΚΥ Αχαρνών, ΚΥ Ν. Ιωνίας και των Εμβολ/κών τους Κέντρων και του ΚΥ Ν. Μάκρης – Ιούνιος, Ιούλιος & Αυγουστος 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
35.924,72€ συμπ/νου ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 6ΞΘΗ469Η26-ΝΑΑ