ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ– Καθαριότητα Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για υπηρεσίες Kαθαριότητας ΚΥ Ραφήνας, ΤΙ Χολαργού & ΚΥ Αμαρουσίου και των Εμβολ/κών τους Κέντρων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής για Ιούνιο – Ιούλιο & Αύγουστο 2023.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
36.055,13€ συμπ/νου ΦΠΑ (24%)

Διαύγεια PDF Ψ438469Η26-Σ3Ζ