ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – Καθαριότητα Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Kαθαριότητας ΚΥ Καπανδριτίου & Χαλανδρίου και των Εμβολ/κών τους Κέντρων ΚΥ – Ιούνιος, Ιούλιος & Αύγουστος 2023

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή .

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
36.988,41€ συμπ/νου ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 9ΡΤ1469Η26-ΨΟΚ