ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Καθαριότητα ΚΥ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ και ΚΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
για Καθαριότητα ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΚΥ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ και ΚΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (& των Εμβολ/κών τους Κέντρων) (ΑΠΡΙΛΙΟΣ /2023)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή (ΚΥ + ΕΜΒ/ΚΟ).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
15.152,47€ συμπ ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 94ΦΖ469Η26-89Σ