ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Καθαριότητα TI AΛΙΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
για Καθαριότητα ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  TI AΛΙΜΟΥ  (ΑΠΡΙΛΙΟΣ /2023)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
1.182,92€ συμπ ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 90ΤΘ469Η26-Ζ0Ξ