ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Καθαριότητα ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
για Καθαριότητα ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΠΑΤΗΣΙΩΝ (& των Εμβολ/κών τους Κέντρων) (ΑΠΡΙΛΙΟΣ /2023)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή (ΚΥ + ΕΜΒ/ΚΟ).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
8.133,49€ συμπ ΦΠΑ

Διαύγεια PDF ΨΗ21469Η26-65Ι