ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μεσω «ΚΗΜΔΗΣ» Υπηρεσίες λογιστικής Υποστήριξης στο κτίριο της 1ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες λογιστικής Υποστήριξης στο κτίριο της 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Πέντε χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (5.037,50€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF ΨΛΧ3469Η26-ΚΝΚ