ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για Προμήθεια σε Χαρτοβάμβακα και σε Βαμβάκι, ετήσιας κάλυψης για τις ανάγκες όλων των Δομών της ΠΦΥ της 1ης Υ.Πε Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια σε Χαρτοβάμβακα και σε Βαμβάκι, ετήσιας κάλυψης για τις ανάγκες όλων των Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.Πε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Ενός Χιλιάδων Εκατόν Εβδομήντα Πέντε ευρώ (21.175,00 €) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι Είκοσι Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Τριών ευρώ και Είκοσι Πέντε λεπτών (25.803,25 €) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 13% & 24% Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Είκοσι Οκτώ ευρώ και Είκοσι Πέντε λεπτών (4.628,25 €).

Διαύγεια PDF 6ΡΙΔ469Η26-ΒΗ4