Ανακοίνωση – Αιτήσεις Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών για το 2023 απο 14/11/2022 έως 02/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 1η ΥΠΕ Αττικής ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής κατάθεσης Ατομικών Αιτήσεων για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2023.

 Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων στους ασθενείς θα γίνεται:

α)  Από τον οικείο ονομαστικό πίνακα, με τη σειρά αναγραφής σε αυτόν και μέχρι εξάντλησης του πίνακα (κυκλική διάθεση-rotation) προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων.

β) Με ελεύθερη επιλογή, κατόπιν συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης των ασθενών, αποκλειστικής νοσοκόμας από το Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων.

γ) Με επιλογή, κατόπιν συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης του ασθενούς, αποκλειστικής νοσοκόμας από νόμιμα λειτουργούντα Ιδιωτικά Γραφεία Eυρέσεως Εργασίας με βασική προϋπόθεση το συγκεκριμένο πρόσωπο να περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο Ετήσιο Ονομαστικό Πίνακα, θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους από Δευτέρα 14-11-2022 έως Παρασκευή 02-12-2022,  προκειμένου να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή μια ιδιωτική κλινική, μεταξύ τριών επιλογών που μπορούν να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εναλλακτικά να μη δηλώσουν νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική προτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 Όλες οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ υποβάλλονται μέσω email: protokollo@1dype.gov.gr ή ΕΛΤΑ, ή ταχυμεταφορών (courier), είτε αυτοπροσώπως από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ. καθημερινά στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς: 1η ΥΠΕ Αττικης, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Ταχ. Διεύθυνση: Ζαχάρωφ 3, 11521 – Αθήνα).

Σε αδυναμία κατάθεσης από τον ίδιο/ίδια ενδιαφερόμενο/η, η αίτηση θα γίνεται δεκτή με ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ άλλου προσώπου, η οποία θα φέρει νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Με την αίτηση θα συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις ανυπόγραφες ή/και με ελλιπή δικαιολογητικά, δεν θα ληφθούν υπόψη


• Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διαύγεια PDF ΨΣΖΓ469Η26-ΨΔ4
Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση Α
Εγγραφή 1η φορά στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων – Κατάρτιση Ετήσιου Ονομαστικού Πίνακα 2023
Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση Β
Ανανέωση Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων – Κατάρτιση Ετήσιου Ονομαστικού Πίνακα 2023
Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση Γ
Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο χωρίς επιλογή Νοσοκομείου / Ιδιωτικής Κλινικής – για το έτος 2023
Λίστα με Υγειονομικές Μονάδες αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ.
Εξουσιοδότηση (κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο)