ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες τοποθέτησης και επισκευής της υγρομόνωσης του Κτιρίου της Κεντρικής Αποθήκης της 1ης Υ.Π.Ε στη Ραφήνα ( Ανδρέας Παπανδρέου 36 ), χρονική διάρκεια εκτέλεσης τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Καθαρή προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Τριών χιλιάδων Εκατόν Πενήντα ευρώ (3.150 €) χωρίς το Φ.Π.Α 24%, συν Επτακοσίων Πενήντα Έξι ευρώ (756 €) Φ.Π.Α 24%, τελική συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Τριών χιλιάδων Εννιακοσίων Έξι ευρώ (3.906 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Διαύγεια PDF 6ΧΔΘ469Η26-6ΡΓ