ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για την Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιαυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και ενός (1) χειροκίνητου απινιδωτή /μόνιτορ για τη κάλυψη αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ ) αρμοδιότητάς της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
για τη Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιαυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και ενός (1) χειροκίνητου απινιδωτή /μόνιτορ για τη κάλυψη αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ ) αρμοδιότητάς της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Τριών χιλιάδων Πεντακοσίων Εξήντα ευρώ (23.560 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Διαύγεια PDF 6ΖΗΩ469Η26-ΛΑΙ