ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22 Α/2022 Διαγωνισμού για την Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Τ.Ι. ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για την Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Τ.Ι. ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ (μετεγκατάστασης του).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Α. Την καταλληλότητα του κτιρίου.
Β. Την Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
2.000,00 € για μηνιαίο μίσθωμα, 24.000,00 € για ετήσιο μίσθωμα 216.000,00€ για εννέα (9) έτη

Διαύγεια PDF 6ΘΖΧ469Η26-Ρ7Υ