ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Kαθαριότητας σε (8) ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Κ.Υ Ν.ΚΟΣΜΟΥ, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, ΚΕΦΟΚ ΛΕΝΟΡΜΑΝ, Τ.Ι ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, Τ.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,Τ.Ι ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ & Τ.Ι ΥΜΗΤΤΟΥ) αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Kαθαριότητας σε (8) ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Κ.Υ Ν.ΚΟΣΜΟΥ, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, ΚΕΦΟΚ ΛΕΝΟΡΜΑΝ, Τ.Ι ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, Τ.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,Τ.Ι ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ & Τ.Ι ΥΜΗΤΤΟΥ) αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
14.064,00€ + Φ.Π.Α. 24% = 17.439,36€ συμπ/μένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF 6Ξ79469Η26-ΧΦΤ