ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Kαθαριότητας σε (10) ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Κ.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΒΥΡΩΝΑ, Τ.Ι ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ) αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Kαθαριότητας σε (10) ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Κ.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΒΥΡΩΝΑ, Τ.Ι ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ) αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
16.701,00€ + Φ.Π.Α. 24% = 20.709,24€ συμπ/μένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF 6ΔΩΣ469Η26-ΛΛ5