ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ Για παροχή Υπηρεσιών Kαθαριότητας στα κτίρια: των ΤΟΜΥ : 1ης και 2ης ΤΟΜΥ Ζωγράφου, 1ης ΤΟΜΥ Βύρωνα, 1ης και 2ης ΤΟΜΥ Ν. Φιλαδέλφειας και 1ης ΤΟΜΥ Αγ. Δημητρίου αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για παροχή Υπηρεσιών Kαθαριότητας στα κτίρια: των ΤΟΜΥ : 1ης και 2ης ΤΟΜΥ Ζωγράφου, 1ης ΤΟΜΥ Βύρωνα, 1ης και 2ης ΤΟΜΥ Ν. Φιλαδέλφειας και 1ης ΤΟΜΥ Αγ. Δημητρίου αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
6.731,46€ + Φ.Π.Α. 24% = 8.347,01€ συμπ/νου του Φ.Π.Α.  24%.

Διαύγεια PDF ΨΙΞ5469Η26-Γ4Ρ