ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ για Προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης ακτινογραφικών φιλμ για δομές Π.Φ.Υ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης ακτινογραφικών φιλμ για δομές Π.Φ.Υ για τη κάλυψη επειγουσών αναγκών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Πέντε χιλιάδων Επτακοσίων Σαράντα Ενός ευρώ και Σαράντα Τεσσάρων λεπτών (5.741,44 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %.

Διαύγεια PDF ΨΞΙΕ469Η26-ΠΔ1