ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ για Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ για δομές ΠΦΥ για την κάλυψη επείγουσων αναγκών χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ για δομές ΠΦΥ ,για την κάλυψη επείγουσων αναγκών χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Έξι χιλιάδων Εννιακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων ευρώ και Τριών λεπτών (26.974,03€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %.

Διαύγεια PDF 697Ι469Η26-ΣΔΙ