ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Κορωπίου Καπανδριτίου & Καλλιθέας αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης/9/2022 έως και 31ης/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Κορωπίου Καπανδριτίου & Καλλιθέας αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης/9/2022 έως και 31ης/10/2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά δομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα ενός  λεπτών  (34.785,31€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF Ψ7ΜΚ469Η26-ΩΙ3