ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Καλυβίων, Κ.Υ Σπάτων & Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης 1ης ΥΠΕ Αττικής – αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης/9/2022 έως και 31ης/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Καλυβιών, Κ.Υ Σπάτων & Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης 1ης ΥΠΕ Αττικής – αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης/9/2022 έως και 31ης/10/2022

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά δομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (36.995,67€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF ΩΑ22469Η26-Σ9Χ