ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Μαρκόπουλου, Ραφήνας & Τ.Ι Ωρωπού αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης /9/2022 έως και 31ης /10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Μαρκόπουλου, Ραφήνας & Τ.Ι Ωρωπού αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης /9/2022 έως και 31ης /10/2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανα δομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (33.175,46€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 6ΜΗΒ469Η26-ΕΜΤ