ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Βύρωνα, Κ.Υ Αλεξάνδρας, Κ.Υ Αμαρουσίου, Κ.Υ Ζωγράφου & Λαυρίου αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης/9/2022 έως και 31ης/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Φύλαξης Κ.Υ Βύρωνα, Κ.Υ Αλεξάνδρας, Κ.Υ Αμαρουσίου, Κ.Υ Ζωγράφου & Λαυρίου αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 1ης/9/2022 έως και 31ης/10/2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά δομή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (33.362,70€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF ΨΘΚΜ469Η26-Ν3Ρ