ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΥ Καλυβίων & ΚΥ Σπάτων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΥ Καλυβίων & ΚΥ Σπάτων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
26.627,20€ + Φ.Π.Α. 24% = 33.017,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF 9ΙΦΚ469Η26-1Ψ9