ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΥ Κορωπίου, Καπανδριτίου & Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΥ Κορωπίου, Καπανδριτίου & Καλλιθέας αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
28.052,67€ + Φ.Π.Α. 24% = 34.785,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF 9ΒΙΡ469Η26-ΝΓΕ