ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΥ Βύρωνα, ΚΥ Αλεξάνδρας, ΚΥ Αμαρουσίου, ΚΥ Ζωγράφου & Εμβολ/κών Κέντρων ΚΥ Αγ. Στεφάνου και ΤΙ Μεταμόρφωσης αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΥ Βύρωνα, ΚΥ Αλεξάνδρας, ΚΥ Αμαρουσίου, ΚΥ Ζωγράφου & Εμβολ/κών Κέντρων ΚΥ Αγ. Στεφάνου και ΤΙ Μεταμόρφωσης αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής  για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Δομή

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
23.373,21€ + Φ.Π.Α. 24% = 28.982,78€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF 9Φ5Φ469Η26-ΤΒ4