ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Φύλαξης των Εμβολιαστικών Κέντρων – ΚΥ Αγ. Στεφάνου και ΤΙ Μεταμόρφωσης – Αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Φύλαξης των Εμβολιαστικών Κέντρων – ΚΥ Αγ. Στεφάνου και ΤΙ Μεταμόρφωσης – αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής, από 1ης έως και 28ης Φεβρουαρίου 2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
8.333,40€ + Φ.Π.Α. 24% = 10.333,42€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF Ψ784469Η26-ΒΨΙ