ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ Υπηρεσίες Φύλαξης (8) δομών αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – Κ.Υ Μαρκοπούλου, Σκ. Ωρωπού, Καπανδριτίου, Αμαρουσίου, Ζωγράφου, Βύρωνα, Πατησίων και Χαλανδρίου από 1ης έως και 28ης Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Υπηρεσίες Φύλαξης (8) δομών αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – Κ.Υ Μαρκοπούλου, Σκ. Ωρωπού, Καπανδριτίου, Αμαρουσίου, Ζωγράφου, Βύρωνα, Πατησίων και Χαλανδρίου από 1ης έως και 28ης Φεβρουαρίου 2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
26.712,34€ + Φ.Π.Α. 24% = 33.123,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.


Διαύγεια PDF ΩΝΠ5469Η26-Ω50