ΜΑΤΑΙΩΣΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή «Υπηρεσιών Παραλαβής, Μεταφοράς και Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Υγειονομικών Αποβλήτων

Ματαίωση διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την Παροχή «Υπηρεσιών Παραλαβής, Μεταφοράς και Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Υγειονομικών Αποβλήτων που παράγονται στις Δομές ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής» για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) συμπ/νου του ΦΠΑ 24% – (CPV 90524100-7 : Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων)

Διαύγεια PDF 6Ζ3Δ469Η26-Α5Ι