ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια 50.000 Στειλεών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια 50.000 Στειλεών για την επείγουσα προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (Φιαλίδια και Στειλεοί λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια μοριακής διαγνωστικής εξέτασης COVID -19).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500€)

Διαύγεια PDF ΨΒΧΥ469Η26-Η4Φ