ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ – ΚΗΜΔΗΣ για ετήσια συντήρηση και επισκευή κλιβάνων (επωαστικών ,ξηρών ,υγρών /αυτόκαυστων και συστημάτων όσμωσης ) των Δημόσιων Δομών Π.Φ.Υ ( Κ.Υ , Τ.Ι , Π.Ι και Μ.Υ ) αρμοδιότητας της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για ετήσια συντήρηση και επισκευή κλιβάνων (επωαστικών ,ξηρών ,υγρών /αυτόκαυστων και συστημάτων όσμωσης ) των Δημόσιων Δομών Π.Φ.Υ ( Κ.Υ , Τ.Ι , Π.Ι και Μ.Υ ) αρμοδιότητάς της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολό των προαναφερόμενων υπηρεσιών και ανταλλακτικών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Έξι χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα ευρώ (26.760 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %

Διαύγεια PDF 68ΒΕ469Η26-Π36