ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ – ΚΗΜΔΗΣ για τη προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού για τη κάλυψη της Kεντρικής Yπηρεσίας της 1ης Υ.Π.Ε και των Δομών ΠΦΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Συλλογή Προσφορών μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ -ΚΗΜΔΗΣ για τη προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού για τη κάλυψη της Kεντρικής Yπηρεσίας της 1ης Υ.Π.Ε και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος/υπηρεσία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Καθαρή δαπάνη ύψους Δέκα Εννιά χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα ευρώ και Πενήντα λεπτών (19.990,50€) χωρίς το Φ.Π.Α 24%, συν Τέσσερις χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα Επτά ευρώ και Εβδομήντα Δύο λεπτά (4.797,72€) Φ.Π.Α 24%, τελική συνολική δαπάνη ύψους Είκοσι Τεσσάρων χιλιάδων Επτακοσίων Ογδόντα Οκτώ ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών (24.788,22€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Διαύγεια PDF ΨΖΗΜ469Η26-ΣΡ6