ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Παροχή Υπηρεσιών Δημοσίευσης Προκηρύξεων – Διακηρύξεων – Ανακοινώσεων της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Παροχή Υπηρεσιών Δημοσίευσης Προκηρύξεων – Διακηρύξεων – Ανακοινώσεων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής στον Ημερήσιο Πολιτικό, Οικονομικό και Επαρχιακό Τύπο για χρονικό διάστημα ενός έτους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ισχύουσες τιμές δημοσιεύσεων του ελληνικού Δημοσίου όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/82452/0020/12.11.2008 (ΦΕΚ Β’ 2441).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Ποσό πλέον Φ.Π.Α: ( 8.064,52€) Οκτώ χιλιάδες, εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά Φ.Π.Α 24% : 1.935,48 € Χίλια εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά. Ποσό συμπ/νου Φ.Π.Α: 10.000 € Δέκα χιλιάδες ευρώ.

Διαύγεια PDF ΩΓ4Τ469Η26-ΤΙΣ